top of page

monimuotoisuus ja tasa-arvo

mahdollisuudet /

MONITAISUUSPOLITIIKKA

Yhtiö on sitoutunut kehittämään kaikkien työskentelemiemme ihmisten taitoja ja kokemuksia. Kunnioitamme työntekijöitä, asiakkaita ja sijoittajia ottamatta huomioon niiden eroja tai samankaltaisuuksia.

Toimintamme ja käyttäytymisemme on osoitettava kunnioitusta toisiaan ja toistensa panosta kohtaan.

Yhtiö on sitoutunut yhtäläisten mahdollisuuksien ja myönteisen toiminnan tavoitteisiin työssä. Sen tarkoituksena on tarjota henkilöstölle työympäristö, joka edistää oikeudenmukaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja sosiaalisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamista ja jossa ei ole laitonta syrjintää, häirintää ja pilkkaa nykyisen ja tulevan lainsäädännön mukaisesti.

Tämän sitoutumisen vahvistamiseksi jokapäiväisessä työssämme kaikki yrityksen toiminnot, käytännöt, käytännöt ja menettelyt on suoritettava tämän käytännön mukaisesti. Jokainen työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hänen toimintansa heijastavat tätä politiikkaa.

Diversity

YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET

Yhtiö pitää kaikenlaista syrjintää työpaikoilla mahdottomana hyväksyä. Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet koko työsuhteen aikana, mukaan lukien henkilöstön palkkaaminen, rekrytointi, koulutus ja ylennys.

Yhtiö on sitoutunut varmistamaan, että yksikään työntekijä ei saa epäedullisempaa kohtelua tai että häntä ei syrjitä laittomasti vamman, sukupuolen, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, rodun, värin, uskonnollisten vakaumusten, iän, kansalaisuuden tai etnisen alkuperän perusteella.

Yhtiö on yhtäläisten mahdollisuuksien työnantaja. Kaikki tapaamiset ja ylennykset tehdään suorituskyvyn ja kyvyn perusteella. Olemme sitoutuneet työntekijöiden henkilökohtaisten ja liiketoimintaosaamisen jatkuvaan kehittämiseen oikeudenmukaisella tavalla kannustamaan työntekijöiden potentiaalin kehittymistä.

Kaikille työntekijöille on tiedotettu tämän käytännön määräyksistä ja heidän on varmistettava, että vakuutus toteutetaan asianmukaisesti. Sen lisäksi, että yrityksemme on sitoutunut yhtäläisiin mahdollisuuksiin työpaikalla, yritys on sitoutunut siihen, että asiakkaita, yhteistyökumppaneita, alihankkijoita ja ehdokkaita kohdellaan tasavertaisesti.

Yhtiö on sitoutunut siihen, että ehdokkaita arvioidaan heidän ansioidensa, pätevyytensä ja kykynsä mukaan suorittaa tietyn avoimen työpaikan edellyttämiä tehtäviä. Yhtiö ei suvaitse laitonta syrjintää ehdokkaita, asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita kohtaan.

Equal Opportunities
bottom of page